Årsmötet

Södra Skärgårdens Turismutveckling

Asperö Brännö Styrsö Donsö Vrångö Köpstadsö(Kössö)

Södra skärgårdens turismutveckling årsstämma den 25 maj 2015

på Isbolaget, Donsö

 

Protokoll

 

1 Öppnande av mötet


- öppnades av Einar Hansson

 

2. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman. Ordförande: Lars Göran Granström, sekreterare Einar Hansson

 

3. Val av två justerare, tillika rösträknare
 Valda: Ola Tulldahl och Peter Jonsvik

 

4. Fastställande av föredragningslista.
 Komplettering av punkt 14 – fråga om kassör

 

5. Fråga om stämman utlysts i rätt ordning.
 Befanns utlyst i rätt tid.

 

6. Förteckning av närvarande


Ola Tulldahl, Peter Jonsvik, Einar Hansson, Lars-Göran Granström, Jessica Hellgren (Styrsö

Bed&Kitchen), Peter Andersson (Styrsö sockens hembygdsförening), Liselott Steen (Isbolaget)

 

7. Fastställande av röstlängd


De närvarande har rösträtt. Håkan Karlsten har lämnat fullmakt för röst.

 

8

8a Styrelsens verksamhetsberättelse

Ola berättar om styrgruppen för samordnad skärgårdsturism med delatagande av företagare i norra och södra skärgården, Göteborg & Co, SDF Västra Göteborg och Styrsöbolaget

Nästa år skall en ny anställd lobba för företagen och vara spindel i nätet.

Styrgruppens arbete är fruktbart och fortsätter

I föreningen har en aktiv styrelse de facto utgjort arbetsgrupp

Verksamhetsberättelsen bifogas

 

8b) ekonomisk redovisning

Lars-Göran gjorde den ekonomiska redovisningen (årsberättelse bifogas)reviderad av Ulf Hiller

I årsredovisningen redovisas en interimsskuld för Peters och Einars arbete med Saltholmsskylten och Lars-Görans arbete med det ekonomiska. Dessa tre kan debitera föreningen – godkändes av mötet.

 

9. Fastställande av balans- och resultaträkning. Årsmötet beslöt att fastställa balans- och resultaträkningen och att föra överskottet till löpande räkning.

10. Revisor Ulf Hiller har granskat räkenskaperna och rekommenderar att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

 

11. Årsmöte beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet

 

12. Medlemsavgiften för 2015 bestämdes till 100:- för såväl företag som ideella föreningar. Numera behöver vi inte betala årsavgift till Västsvenska turistrådet. Seviceavgiften för företag är 1500:-

 

13. Inga motioner hade inkommit till stämman.

 

14. Val av styrelse:

Val av ordinarie ledamöter

Ola Tulldahl, vald på 2 år, kvarstår

Thomas Granström , vald på 2 år, kvarstår

Monica Havström avsäger sig, Peter Jonsvik väljs in på 1 år som fyllnadsval

Omval på 2 år: Einar Hansson

Val av suppleanter:

Håkan Karlsten väljs på 1 år

Lars Göran Granström väljs på 1 år

 

15. Val av revisor: Omval av Ulf Hiller med Andreas Olsson som suppleant

 

16. Fråga om val av valberedning enligt § 17 i stadgarna. Anette Termén väljs som ordförande i valberedningen som drivs i samråd med styrelsen

 

17. Kompletterande om ekonomisk rollfördelning: Föreningens firmatecknare är två styrelseledamöter i förening. Redovisning sköts av Ulrica Boije med fullmakt för inbetalning på bank. Kassör: Lars Göran Granström Styrelsen får i uppdrag att bestämma betalningsterminer för Ulricas jobb. Löpande betalning inkl bokslut.

 

18. Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår. Bildande av arbetsgrupper. Verksamhetsplan bifogas.

Verksamhetsidéer: Organisering av turistbyrå m m på Saltholmen.

Börja med glasskylt vid bänkarna!

Samverkan mellan aktiva företagare och föreningar på varje ö

Arbetsgrupp - former för digital information.

Samordnad framställning av kartor på stadsbyggnadskontorets underlag – Einar ansvarar,.-samordning kartor. Budgetram 15 000:- för dessa arbeten.

 

19. Övriga frågor

Det nya landsbygdsutvecklingsprogrammet har dragits igång på 5 år. Styrelse skall väljas - Peter Jonsvik i

valberedningen. Föreslagna: Karin Greenberg Ö-dialogen offentlig sektor(Vrångö), Kristina Sjödahl föreningslivet (Vrångö), Mats Lindblom företagare (Styrsö).

 

Skärgårdsradion Väst 94,1 Mhz – skärgårdsradio 24 timmar, inslag från S Skärgården o Norra Skärgården

 

20. 'Mötets avslutande

 

Vid protokollet

Einar Hansson

 

Justeras

Peter Jonsvik

Ola Tulldahl

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved