Våra stadgar

Södra Skärgårdens Turismutveckling

Asperö Brännö Styrsö Donsö Vrångö Köpstadsö(Kössö)

STADGAR för ”Södra Skärgårdens turismutveckling” ideell förening

 

Namn §1

Den ideella föreningens namn är Södra Skärgårdens Turismutveckling

 

Ändamål §2

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intressen genom att :

- utveckla och marknadsföra medlemmarnas turistiska verksamheter, dvs småskalig, kvalitetsinriktad turistverksamhet, på Södra Skärgårdens öar

- tillvarata medlemmarnas intressen genom att utveckla en gemensam marknadsföringsplattform för medlemmarnas tjänster, exempelvis hemsida/portal, guidning, arrangemang och utbildning

- verka för att få till stånd en besöksnäring under alla årstider

- samt därmed förenlig verksamhet.

 

Styrelsens säte §3

Styrelsen har sitt säte i Göteborgs Stad, Västra Götaland

 

Medlems antagande §4

Till medlem antas fysisk eller juridisk person som fortlöpande deltar i föreningens verksamhet samt kan förväntas verka i föreningens anda och aktivt bidrar till fullföljandet av föreningens ändamål.

Ansökan om medlemskap skall göras skriftligt till föreningens styrelse

 

§5 Rösträtt

Varje medlem har en röst. En medlem kan ha fullmakt för högst tre andra medlemmar.

§6 Medlemsavgifter

Ordinarie föreningsstämma beslutar om medlemsavgiftens storlek för kommande verksamhetsår.

Hedersmedlem är befriad från avgifter

 

§7

Medlems åliggande i övrigt

Medlem är skyldig att betala av föreningsstämman fastställd medlemsavgift samt i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

 

§8

Uppsägning av medlemskapet

Uppsägning till utträde ur föreningen skall göras skriftligen till styrelsen.

 

§9 Uteslutning

Medlem som uppenbarligen bryter mot föreningens stadgar, inte följer i behörig ordning fattade beslut eller som annars motarbetar föreningens intressen eller ändamål, får uteslutas av föreningsstämman.

Den som uteslutits förlorar omedelbart sin rätt att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.

 

§ 10 Medlems avgång

Avgång ur föreningen sker vid utgången av det räkenskapsår som slutar tidigast en månad efter det att medlem sagt upp sig till utträde eller uteslutits.

 

§ 11

Styrelse

Styrelsen väljs av föreningsstämman och består av lägst 3 och högst 5 ledamöter samt högst 2 suppleanter.

Styrelsens medlemmar bör om möjligt utses så att geografisk spridning sker

Mandattiden för ledamot är två år och för suppleant ett år

Första gången som val enligt dessa stadgar sker skall två ledamöter väljas på endast 1 år.

Föreningsstämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

Styrelsen är beslutsmässig om mer än hälften av antalet valda ledamöter är närvarande.

Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet.

 

§ 12 Firmatecknare

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet och i förekommande fall av den som styrelsen därtill utser.

 

§ 13 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderåret.

 

§ 14 Årsredovisning

Styrelsen skall senast den 15 mars till föreningens revisorer avge årsredovisningshandlingar.

 

§ 15 Revisorer

Föreningsstämman skall årligen välja en revisor jämte en suppleant för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma hållits räkenskapsåret efter valet.

 

§ 16 Revisionsberättelse

Revisorerna skall lämna sin revisionsberättelse till styrelsen senast två veckor före ordinarie föreningsstämma.

 

§17

Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma skall hållas före maj månads utgång, på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman

2. Justering av röstlängd

3. Val av två justeringspersoner

4. Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

5. Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorernas utlåtande

6. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt beslut i

anledning av årets vinst eller förlust

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8. Eventuella arvoden till styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.

9. Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhets år

10.Medlemsavgiftens storlek

11.Val av styrelsens ledamöter och suppleanter, samt ordförande 12.Val av revisor och suppleant

13.Fråga om val av valberedning

14.Eventuella motioner

15.Övriga frågor

Ärende (motioner) som medlem önskar hänskjuta till ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmälas till styrelsen senast en månad före stämman.

 

§ 18

Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma skall hållas vid de tillfällen och för de ändamål föreningsstämman i förväg beslutat och i övrigt då styrelsen finner det nödvändigt eller då det för uppgivet ändamål begärs av revisor eller minst en tiondedel (1/10) av föreningens medlemmar.

Kallelse skall utfärdas inom 14 dagar från det styrelsen erhåller begäran enligt första stycket.

 

§ 19

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse skall ske skriftligen per post, e-post eller ”vanlig” post.

Kallelse skall vara utsänd tidigast 4 veckor före samt senast två veckor före ordinarie

stämma och senast en vecka före extra stämma.

Då kallelse utgått till föreningsstämma skall styrelsen omedelbart genom post, e-post eller ”vanlig” post, underrätta revisorn om detta.

 

§ 20 Meddelanden

Andra meddelanden till medlemmarna, än kallelse till föreningsstämma, skall ske per post, e-post eller ” vanlig” post

 

§ 21 Upplösning

Vid föreningens upplösning skall föreningens behållna tillgångar fördelas lika mellan kvarvarande medlemmar

Upplösning av föreningen skall ske när antalet föreningsmedlemmar är mindre än 10.

Frivillig upplösning av föreningen kan ske efter beslut på två föreningsmöten, varav ett skall vara ordinarie och minst en månad skall förflyta mellan mötena.

Vid första mötet skall enkel majoritet gälla och vid andra mötet 2/3 av de närvarande rösta för upplösning

 

§ 22 Stadgeändring

Stadgeändring skall ske vid två följande föreningsmöten varav ett skall vara ordinarie. Vid båda mötena skall enkel majoritet gälla

 

Dessa stadgar har antagits vid föreningsstämma den 21 maj 2011 Ola Tulldahl

 

 

Copyright © All Rights Reserved